Uddannelse og Beskæftigelse

I afdelingen Uddannelse og Beskæftigelse arbejder vi som resten af Thorshøjgård ud fra vores fem kerneværdier og vores fælles metodiske grundlag og tilgange.

Vi har en ungegruppe på ca. 40 unge, hvor størstedelen går på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU og en mindre andel på §103/104.

Vi vægter et rummeligt ungdomsmiljø med plads til forskellighed og respekt for den enkelte. Undervisningen og miljøet i afdelingen bygger på en høj grad af medbestemmelse og hvert enkelte uddannelsesforløb tilrettelægges individuelt i forhold til mål og indhold i tæt dialog med den unge, familien og den kommunale UU-vejleder.

Udover linjefagenes fagretninger undervises der på tværs af alle linjer ud fra et fælles årshjul med temaer som medborgerskab, demokrati, sociale medier/digital dannelse, seksualundervisning, miljø og sundhed, kultur og ADL. I uddannelsesforløbet er der et gennemgående fokus på uddannelses- og beskæftigelsesafklaring. Dette igennem afprøvning og afklaring i både interne og eksterne forløb, således at den enkelte unge er tilstrækkelig afklaret til en videre vurdering af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt STU.

Tilbuddet rummer også en lang række sociale aktiviteter uden for almindelig undervisningstid. Vi tager på ture med de unge igennem hele skoleåret. Derudover tager vi også de unge med på virksomhedsbesøg som et led i den afklarende del af uddannelsesforløbet.

Inklusionsaktiviteter

På Thorshøjgård har vi fokus på at eleverne inkluderes i det omkringliggende samfund, og at de får mulighed for at udvikle et aktivt ungdoms- og fritidsliv. Eksempler på inklusionsaktiviteter er vores samarbejde med boldklubben BK FREM omkring holdet BKF Special samt fast deltagelse i begivenheder for målgruppen på Dansebar i Roskilde. Vi tager ofte på ture ud af huset, hvor eleverne introduceres for sociale aktiviteter i deres nærområde.

KONTAKT

Har du spørgsmål om uddannelse og beskæftigelse, kan du kontakte en af vores kontaktpersoner:

Charlotte
Socialrådgiver
2598 0526
Christina
Socialrådgiver
9363 8001

Linjefag

I uddannelse og beskæftigelse tilmelder man sig en af vores fire linjer. Det er muligt at skifte linje undervejs i sit forløb

 • Ungelinjen (+§34)
 • Mad, salg og service
 • Dyr, natur og adventure
 • Håndværkslinjen


Ungelinjen

På Ungelinjen beskæftiger vi os med en bred tilgang til det at være ung i dag. Vi undersøger verden omkring os og tilegner os mange forskellige faglige og sociale kompetencer. Vi arbejder både fagligt og praktisk, og så er der fokus på krop og bevægelse. På Ungelinjen følger vi et årshjul med forskellige temaer som f.eks. digital dannelse/sociale medier, kultur, demokrati og medborgerskab, miljø og bæredygtighed, sundhed og ernæring, yoga, gåture og forskellige typer af ture ud af huset

Den fag faglige undervisning fylder i varierende grad alt efter den enkelte elevs konkrete mål. På ungelinjen har vi også tilknyttet enkelte §34-elever, der undervises efter Lov om Friskoler og Private Grundskoler. Undervisningen og strukturen på linjen bygger på en høj grad af struktur og forudsigelighed. Linjefagslokalet er indrettet således, at der kan tages hensyn til den enkeltes behov for f.eks. afskærmning. 

Dyr, natur og adventure

På Dyr, Natur og Adventurelinjen (DNA) arbejder vi naturfagligt almendannede. Undervisningen tager udgangspunkt i et årshjul og elevens individuelle mål. Vi udfordrer motorikken og sanserne og har fokus på elevernes glæde, nysgerrighed og forundring i naturen. Naturen bruges aktivt til at skabe ro, nærvær og fordybelse. En del aktiviteter vil desuden være en introduktion til, hvordan man kan bruge naturen i eget fritidsliv. 

På DNA bringer vi undervisningen udenfor og vores smukke omgivelser og gode muligheder for udfoldelse danner ramme for læring og udvikling i et miljø, der tilgodeser et behov for god plads og frisk luft.

Vi har naturligvis også indendørs lokaler, hvor vi mødes fast hver morgen. Vi indsamler billeder fra vores vildkamera, nærstuderer planter og spor fra naturen og bruger det i undervisningen.

På DNA har vi også en shelterplads, hvor vi laver bålmad, snitter og passer vores kaniner og grise.

Vi har et orangeri med en hyggelig lounge i et af Thorshøjsgårds drivhuse, hvor man kan have mange forskellige former for undervisning som f.eks. teamet fra jord til bord. Derudover tager vi ofte på tur. Det kan være Zoologisk have, Den blå planet, fisketure, magnetfiskeri, cykelture, madlavning over bål i skoven eller metaldetektorture, hvor vi jager det næste store danefæ.

Håndværkslinjen

På denne linje tager undervisningen udgangspunkt i en arbejdspladslignende struktur. Der er fokus på en kombination af små praktiske opgaver og større projektforløb, hvor det fagfaglige niveau er tilpasset den enkelte unges forudsætninger, mål og ambitioner.

Eleverne tilegner sig en række konkrete kompetencer som eksempelvis kendskab og erfaring med brug af forskelligt håndværktøj, regning og at forstå måleenheder, læse og anvende manualer, samt forståelse for sikkerhed i et værksted.

Derudover har undervisningen fokus på alt det, der også kræves af den enkelte for at kunne indgå på en arbejdsplads af mere social og personlig karakter som mødestabilitet, samarbejde og kommunikation. Håndværkslinjen består af et auto-, tømrer- og cykelværksted. Derudover undervises der også i håndværk og design samt arbejde inden for ejendomsservice primært i det grønne arbejdsområde.

Mad, salg og service

Linjefaget tager udgangspunkt i en arbejdspladslignende struktur, hvor der udføres praktiske arbejdsopgaver med reelle kunder som modtagere. Undervisningen tilrettelægges således, at den enkelte elev erhvervsafklares i forhold til beskæftigelsesmuligheder fremadrettet. Der lægges vægt på træning i erhvervskompetencer såvel som sociale kompetencer via organisering i arbejdsfællesskaber og teams.

Undervisningen er bygget op omkring fire fag. Køkken/kantine, pakkeri, service og detail.

I kantinen tilberedes dagligt frokost til skolens elever og personale. Her lærer man at lave små lune retter, salater, smørrebrød, hjemmebag med videre. I vores pakkeri pakkes forskellige produkter for et eksternt firma. Her lærer man funktioner som afvejning, mærkning, pakning og kvalitetskontrol. I faget detail drives en butik, Wefood på Nørrebro, en dag om ugen. Her er der opgaver som rengøring, egenkontrol, varemodtagelse, trimning og kundeekspedition. På service lærer man at handle i det lokale supermarked, affaldssortering, tøjvask, passe planter mv.

Hver måned er der et overordnet tema, som der både undervises i teoretisk, kreativt og praktisk. Det kan være temaer som hygiejne, miljø og sanser. I forbindelse med månedens tema tager hele holdet på heldagstur til eksempelvis arbejdspladser, museer og andre spændende steder.

Undervisningen tilrettelægges således, at der tages hensyn til den enkelte elevs udgangspunkt og individuelle behov.

Valghold

To dage om ugen udbydes valghold over middag. Linjefagsstrukturen brydes op, og eleverne kommer hinanden ved på tværs af linjer, hvor det er muligt at tilvælge andre interesser og fagligheder til, som ikke er en del af den enkeltes linjefagsundervisningen.
Eksempler på valghold:
E-sport, mountainbike, madlavning, spillehold, halsport, fitness, friluftsliv, velvære, krea, golf, svømning, musik, håndværk og design, hal- og sportsaktiviteter, velvære, grønt hold.

Undervisningsforløb §34

Thorshøjgård har ikke en intern skole, men hvis der er behov for det, så er det muligt at skræddersy et særligt tilrettelagt forløb for elever, der har behov for det i forhold til 9.-10. klasse. Undervisning på Thorshøjgårds skole gennemføres efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler. Niveauet ligger fra indskolingsniveau til 9. klasses niveau og det er muligt at gå til afsluttende prøve i dansk, matematik og engelsk (FP9).

Lærerne på Thorshøjgård har omfattende erfaring med at undervise elever, som ikke har gået i skole længe, som har oplevet nederlag i forbindelse med deres skolegang eller som har behov for en kombination mellem boglig læring og praktiske forløb med masser af plads til bevægelse og læring i helt fleksible rammer.

Skoleåret er inddelt i moduler af 2-5 ugers varighed, så eleverne altid ved, hvilket overordnet fagligt tema, de skal arbejde med – og hvornår.

Thorshøjgård tilbyder en række forskellige faglige muligheder, som blandt andet:

 • Dansk, matematik og engelsk (indskolingsniveau til 9. klasses niveau, mulighed for at gå til afsluttende prøve)
 • Almen linje/Ungeliv (temabaseret undervisning)
 • Autoværksted
 • ADL (almindelig daglig livsførelse)
 • Træ- og tømrerværksted
 • Køkken/Kantine
 • Grøn linje
 • Pakkeri
 • Detail (støttet praktik i butik)
 • Social og Sundhed (Læren om sig selv og mennesker)
 • IT og Medier
 • E-sport
 • Dyrehold (kælegrise og kaniner)
 • Friluftsliv
 • Krea
 • Sport (golf, svømning, fitness, yoga/mindfulness mv.)

 

Dokumentation
Efter forløbet udarbejdes en rapport, som beskriver den unges forløb, arbejdsevne og udvikling/udviklingspotentiale.

Erhvervsafklaring

Et erhvervsafklaringsforløb afdækker den unges arbejdsevne. Forløbet starter altid med, at der bliver lavet en plan for, hvordan den unges arbejdsevne kan udvikles, herunder hvilke særlige skånebehov og hjælpemidler der kan optimere arbejdsevnen.

Hovedformålet er, at den unge opnår en stærkere tilknytning til beskæftigelses- eller uddannelsestilbud.

Derudover er formålet med forløbet at bidrage til udvikling af den unges arbejdsevne, så den unge på sigt har mulighed for at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Målgruppe for erhvervsafklaring
Forløbet henvender sig til unge med nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, der har behov for en afklaring af deres arbejdsevne og udviklingspotentiale.

Indhold i erhvervsafklaringsforløb
Forløbet er altid individuelt tilrettelagt og foregår i en kombination af arbejdsprøvning på Thorshøjgård samt evt. også som eksternt praktikforløb i en virksomhed. Hvis den unge har brug for særlig støtte, kan Thorshøjgårds interne aktiviteter anvendes under hele forløbet eller som træning inden den eksterne praktik etableres.

Aktivitets- og samværstilbud

(§104 Lov om social service)

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den unges livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod unge med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab, hvor de unge kan have det rart og udfolde sig sammen med andre unge som en del af et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbuddet på Thorshøjgård opleves af mange som et hyggeligt fristed med masser af muligheder for hygge og kreativitet, der giver gode betingelser for hygge og personlig og social udvikling.

Målgrupper og indhold
De unge i aktivitets- og samværstilbud er visiterede og har typisk betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I aktivitets- og samværstilbuddet tilrettelægges aktiviteter af sundhedsfremmende karakter, støtte til at komme i beskæftigelse og aktiviteter med et idrætsmæssigt indhold. Derudover kan et forløb blandt andet indeholde sansestimulerede og tryghedsskabende aktiviteter, støtte til styrkelse af kommunikation og sociale kompetencer samt almindelig botræning som eksempelvis madlavning, tøjvask, indkøb og rent socialt samvær.

Thorshøjgård har en række forskellige faglige værksteder, hvor der blandt andet tilbydes:

 • Autoværksted
 • Træ- og tømrerværksted
 • Køkken/Kantine
 • Grøn linje
 • Pakkeri
 • Detail (Støttet praktik i butik)
 • IT og Medier
 • E-sport
 • Dyrehold (Kælegrise og kaniner)
 • Friluftsliv
 • Krea
 • Sport (golf, svømning, fitness, yoga/mindfulness mv.)

Beskyttet beskæftigelse

(§103 i Lov om Social Service)

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 retter sig mod unge der er bevilliget en førtidspension.

Beskyttet beskæftigelse er i særlig grad rettet mod unge, som kan klare produktions- og arbejdsrelaterede opgaver, service, montage- og pakkeopgaver. Målet med forløbet er, at den unge yder efter evne (og interesser) og derved får mulighed for at tillære sig nye kompetencer – og måske også nye interesser. Et beskyttet beskæftigelsesforløb øger muligheden for, at den unge bliver mere selvhjulpen i hverdagen og får mulighed for at skabe sig et socialt netværk, hvor igennem den unge får en øget livskvalitet.

Thorshøjgård tilbyder en række forskellige faglige muligheder, som fx:

 • Autoværksted
 • ADL (Almindelig daglig livsførelse)
 • Træ- og tømrerværksted
 • Køkken/Kantine
 • Grøn linje
 • Pakkeri
 • Detail (Støttet praktik i butik)
 • Social og Sundhed (Læren om sig selv og mennesker)
 • IT og Medier
 • E-sport
 • Dyrehold (Kælegrise og kaniner)
 • Friluftsliv
 • Krea
 • Sport (golf, svømning, fitness, yoga/mindfulness mv.)

 

Der kan endvidere være mulighed for at modtage undervisning i dansk og matematik, såfremt den unge har et ønske herom.

Special skills

Thorshøjgård afholder hvert år den første onsdag i september Special Skills for elever med særlige forudsætninger

Unge mennesker med særlige forudsætninger har både ret og ikke mindst lyst til og behov for at få de samme muligheder, som alle andre unge. Men nogle gange kræver det, at der tages særlige hensyn. Det ønsker vi hos Thorshøjgård at understøtte, og vi afholder derfor sammen med andre lokale institutioner Special Skills, så vi sammen kan give eleverne i specialundervisningen i vores nærområde en oplevelses- og læringsrig dag proppet med inspiration til, hvad der findes efter grundskolen.

Special Skills er en vejledningsaktivitet for elever i 7. – 10. klasse, der modtager specialundervisning.

Det er en faglig og social aktivitetsdag, hvor hvor hands-on og multiple sanseindtryk er i fokus. Special Skills events består primært af to elementer: Special Skills dysten, der er inspireret af Skills Denmarks Stafetten, og Faglig Fordybelse, hvor eleverne kan fordybe sig i forskellige praktiskorienterede fagretninger, som f.eks. køkken, dyrehold, auto, gartneri eller IT.

Læs mere om Special Skills her