Om Thorshøjgård

Thorshøjgård er et bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud, beliggende i Ishøj, til unge med særlige forudsætninger og helt almindelige behov mellem 15 og 30 år.

Vores kerneopgave er at støtte de unges udvikling mod et selvstændigt og værdigt voksenliv, og derfor tilrettelægger vi individuelle uddannelsesforløb, aktiviteter og bomuligheder ud fra den enkelte unges behov og ressourcer.

Thorshøjgårdrejsen 
Det er afgørende for os, at Thorshøjgårds tilbud følger med den unges udvikling, fordi vi ved, at trygge og velkendte rammer er afgørende for vores målgruppe.

Vi tilbyder uddannelsesforløb fra 10. klasse samt en treårig STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Vi tilbyder også tre forskellige bomuligheder, hvor de unge både kan komme udefra, og hvor de også kan flytte fra ét af vores botilbud til et andet i takt med, de bliver klar til en mere selvstændig boform. Vi har derfor både boliger, som er døgnbemandet, et bofællesskab og selvstændige boliger med mindre bemanding.

På Thorshøjgård samarbejder vi tæt, uanset om vi arbejder i et af vores botilbud, med uddannelse eller beskæftigelse. Det betyder, at vores unge kender os, og vi kender dem. Det betyder også, at vi har en stærk sammenhængskraft og et fælles værdigrundlag på tværs af vores forskellige fagområder og tilbud på Thorshøjgård. Vi tilbyder de unge mulighed for at udvikle sig i vante rammer i en kultur, de kender, med voksne og andre unge, de er trygge ved. De kan uddanne sig, øve sig i at bo med andre og senere øve sig i at bo selv. Det er dét, vi kalder Thorshøjgårdrejsen.

Vores tilbud

 • Døgntilbud
 • Botilbud
 • Bofællesskab
 • STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
 • Undervisning efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler
 • Erhvervsafklaring
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Beskyttet beskæftigelse


Thorshøjgård er ejet af landsforeningen Livsværk

Thorshøjgårds værdisæt og faglige profil

Kerneværdier

På Thorshøjgård møder vi de unge med en individuel og anerkendende tilgang. Vi tilrettelægger de faglige indsatser og målarbejdet ud fra nærmeste udviklingszone. Vi arbejder ud fra bevidstheden om, at alle unge er aktører i eget liv. Med udgangspunkt i de unges ønsker og drømme, inddrager vi de unge i beslutningsprocesserne for udvikling af mål og strategier.

Vi arbejder ressourceorienteret og har fokus på den unges styrker og potentialer. Vi skaber mulighed for mestringsoplevelser, hvilket danner grundlag for at udvikle handlingstillid og erfaringer med at lykkes. Vi møder den unge ud fra en mentaliserende tilgang, hvor den unge hjælpes og støttes i at udvikle færdigheder samt træne fokus på egne og andres mentale tilstand.

På Thorshøjgård vægter vi en forudsigelig og tryghedsskabende ramme, den unge kan udvikle sig i og har derfor fokus på low arousel, struktur, genkendelighed. Vi skaber rum for at udvikle kompetencer og træne selvstændighed. Vi vægter fællesskabet og understøtter ligeværdige relationer.

Vores faglige og teoretiske fundament orienterer sig i neuropædagogik, mentalisering, positiv psykologi og recovery. For at understøtte de faglige tilgange arbejder vi med forskellige metoder og værktøjer, som den unge inddrages og arbejder i ud fra formåen, relevans og interesse.

 

Troen på den unge

 • Vi ser udviklingspotentialet i alle og har en tillid til, at alle vil det gode og gør det bedste, de kan
 • Vi hjælper de unge til at se egne styrker, potentialer og resurser
 • Vi bærer håbet, når det er svært
 • Vi er vedholdende og afsøgende og opstiller løbende nye udviklingsmål, når der er behov herfor

 

Medbestemmelse

 • Vi støtter de unge i at tage ansvar for eget liv ved at give dem indflydelse på handleplansmål, vigtige beslutninger, uddannelse og fremtidig planlægning
 • Vi inddrager de unge i alle statusmøder, husmøder, fællesmøder og elevrådsmøder
 • Vi involverer de unge i evaluering af mål samt i dokumentationsarbejdet

 

Faglighed

 • Vi vægter faglighed højt, både i vores pædagogiske faglige tilgange, i vores dokumentation og i mødet med vores unge, familier og samarbejdspartnere
 • Vi stræber hele tiden efter at dygtiggøre os ved faglig sparring på tværs og løbende individuel og fælles kompetenceudvikling
 • Vi opstiller indsatser, udvikler individuelle strategier og støttesystemer ud fra nærmeste udviklingszone
 • Vi arbejder systematisk med supervision af alle medarbejdere

 

Fællesskab

 • Vi ved, at følelsen af samhørighed med andre mennesker er en basal og vigtig faktor for at trives og kunne udvikle sig og har derfor mange fælles arrangementer
 • Vi skaber hygge omkring et fælles dagligt måltid ved at spise frokost sammen hver dag
 • Vi støtter de unge i muligheden for at danne venskaber ved organiseret samvær og aktiviteter på tværs af afdelingerne
 • Vi ved, at fællesskab kan ønskes og opleves forskelligt og giver derfor altid mulighed for at vælge fællesskabet til og fra

 

Rummelighed

 • Vi ser bag om diagnoser og udfordringer og møder alle individuelt
 • Vi ved, at det at skabe mental sikkerhed, øger rummeligheden og støtter derfor de unge i anerkendelse og forståelse af forskellige problematikker og udfordringer
 • Vi viser, at en ny ung er en mulig ny ven og understøtter udvikling af indsigt i andre mennesker og træner her mentaliseringsevnen.

Mission

Vi forbereder unge med særlige forudsætninger og helt almindelige behov på et selvstændigt og værdigt voksenliv.

Med udgangspunkt i den enkelte unge, giver vi dem mulighed for at tilegne sig personlige, sociale og faglige kompetencer og for at udvikle og øve disse i et trygt, anerkendende og rummeligt miljø. Vi spejler samfundets aktiviteter og krav, så de unge får samme mulighed for at opleve og udvikle sig gennem ungdomslivet som andre unge, mestre eget liv og blive aktive samfundsborgere.

Menneskesyn

Vi tror på, at:

 • Alle kan udvikle sig
 • Alle gør det bedste, de kan
 • Alle er aktører i eget liv med ret til selvbestemmelse
 • Alle er ligeværdige
 • Alle har brug for samhørighed

Målgrupper

Thorshøjgårds målgruppe er unge med særlige forudsætninger og almindelige behov i alderen 15-30 år. Størstedelen af de unge, som er tilknyttet Thorshøjgård, har en udviklingsforstyrrelse som autisme og ADHD og ofte med tillægsdiagnoser som eksempelvis depression og angst. Derfor har de brug for et trygt og roligt miljø med høj faglighed og omsorgsfulde voksne, der kender og imødekommer de unge der, hvor de er. Både fagligt og socialt.

Ingen ung på Thorshøjgård er ens, og derfor bliver de også mødt forskelligt. De unges kognitive profil svinger ofte mellem at ligge nederst i normalområdet til mental retardering i lettere eller i nogle tilfælde i middelsvær grad. Der bor også unge indenfor normalområdet uden en udviklingsforstyrrelse, som på grund af andre udfordringer har behov for et skærmet miljø med forudsigelighed, struktur og faste rammer.

Derfor tilrettelægger vi individuelle forløb, som tager udgangspunkt i den unges kompetencer, interesser og særlige forudsætninger, så de hver især får den støtte, de har brug for. Unge, der indskrives i et døgn- eller botilbud, skal være tilknyttet et dagtilbud, enten internt eller eksternt. Vi lægger vægt på, at den unge kan se sig selv i et tilbud på Thorshøjgård.

Og når behovet ændrer sig, kan vores tilbud følge med. Derfor kan de unge eksempelvis starte i uddannelsesforløb, senere flytte i vores døgntilbud og, hvis de er klar, videre til vores botilbud, hvor de kender omgivelserne og vores personale, men stadig kan øve sig i at bo selv.

Typiske støttebehov hos Thorshøjgårds målgruppe:

 • Kommunikation
 • Sociale spilleregler, kontekster, relationer og samspil
 • Struktur og overblik
 • Eksekutive vanskeligheder
 • Selvforståelse
 • Almindelig daglig levevis

 

Thorshøjgård er, og skal forblive, et trygt og dejligt sted at bo, uddanne og beskæftige sig, og derfor har vi nultolerance over for hash, alkohol og øvrige euforiserende stoffer, hvorfor unge med et aktivt misbrug ikke er omfattet af målgruppen.

Organisationen

Medarbejdere

Vores dygtige medarbejdere kommer fra forskellige faggrupper som lærere, pædagoger, faglærere, praktikvejledere og socialrådgivere. Thorshøjgårds unge kommer med forskellige behov og står forskellige steder i livet. Vores medarbejdere har tilsvarende forskellige relevante erfaringer og en høj faglighed, hvor de på tværs af Thorshøjgård støtter de unges individuelle trivsel, velvære og udvikling.

Bestyrelse

Thorshøjgårds bestyrelse består af seks medlemmer, som sammen repræsenterer kommunikation, psykologi, ledelse, HR og offentligt forvaltning. Vores bestyrelsesformand er Lasse Bloch. Han sidder også i hovedbestyrelsen i LIVSVÆRK. ​Gældende for bestyrelser under LIVSVÆRK​ er sammensætningen af medlemmer, der betyder, at de dækker kvalitativt ind over alle relevante områder på Thorshøjgård.

Bestyrelsen:
​Lasse Meldgaard Bloch (formand)
Merete Amdisen
Henrik Rud Knudsen (medarbejdervalgt)
Dorthe Sund From
Charlotte Vangslev Busch
Jakob Nicolai Hansen

En del af Livsværk

Thorshøjgård er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, der er en nonprofit organisation, der består af en række selvejende institutioner og tilbud, hvor LIVSVÆRKs hovedkontor understøtter organisationens drift og udvikling af aktiviteter.

LIVSVÆRK har mere end 125 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud, og foreningen arbejder hver dag for at sikre de bedst mulige vilkår for børn i foreningens daginstitutioner og for udsatte børn, unge, voksne og familier i Danmark.

Hos både LIVSVÆRK og Thorshøjgård møder vi det enkelte menneske med afsæt i ”mennesket først”. Vores afsæt indebærer, at vi ser det enkelte menneskes egenskaber og muligheder og er overbeviste om, at vi har en personlig forpligtelse over for vores medmennesker – uanset deres baggrund og livssituation.

Kvalitet og kendetegn

At være en del af LIVSVÆRK forpligter, og det betyder, at vi arbejder ud fra en ramme, der:

 • leverer kvalitet i opgaveløsningen
 • har faglige netværk på leder- og medarbejderniveau
 • understøtter kompetente frivillige bestyrelser
 • skaber genkendelighed på tværs af institutioner
 • deler viden på tværs af institutioner

Ledige stillinger og uopfordrede ansøgninger

På Thorshøjgård er vi altid interesseret i at høre fra nye potentielle medarbejdere, som ønsker at være med til at skabe og udvikle de bedste rammer for vores unge.

Som medarbejder på Thorshøjgård bliver du en del af en passioneret medarbejdergruppe med mange forskellige baggrunde, fagligheder og kompetencer.

Du er velkommen til at søge en af vores ledige stillinger eller sende en uopfordret ansøgning til forstander Rikke Hinsby Mathiesen på rm@thgmail.dk