Samarbejde med kommunen

Tæt sparring og dialog

Thorshøjgårds socialrådgivere Monika Petersen (døgn og egen bolig) og Christina Nielsen (uddannelse og beskæftigelse) samt Thorshøjgårds samlede ledergruppe står altid til rådighed med sparring vedrørende visitation, udarbejdelse af handle- og uddannelsesplaner samt ved flytning. Særligt i visitationsprocessen stiller Thorshøjgård sig til rådighed ved evt. spørgsmål mv.

Statusmøder

I uddannelses og beskæftigelsesforløb, koordineres løbende med sagsbehandler og UU vejleder, hyppigheden af statusmøderne. I anbringelses og botilbuds sager afholdes der ligeledes statusmøder løbende efter aftale med den anbringende/visitations kommune.

Formålet med statusmøder er at følge op på, hvordan det er gået med den unge/eleven siden indskrivning/siden sidst samt for at få forventningsafstemt og drøftet eventuelle justeringer i opstartsfasen, samt at få drøftet om indsatsen fortsat er relevant ud fra en beskrivelse af den unges udvikling, samt at evaluere om målsætningerne i handleplanen/indsatsplanen måske skal revurderes eller justeres.

Løbende koordinering og godt samarbejde

Thorshøjgård holder altid en meget tæt og løbende kontakt med anbringende kommune i forbindelse med praktisk koordinering af møder og orientering ved væsentlige ændringer i den unges udvikling.