STU

Thorshøjgård tilbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). STU henvender til Thorshøjgårds målgruppe af unge mellem 16-25 år i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU giver unge med særlige behov mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og eleverne undervises 27,5 timer om ugen i 40 uger om året.

Eleverne er unge, der ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse grundet psykiatriske diagnoser eller nedsat kognitivt funktionsniveau. Eleverne har afsluttet 9. eller 10. klasse, men ikke nødvendigvis med folkeskolens afgangsprøve. Thorshøjgård har altid løbende mulighed for at indskrive STU-elever, der bor enten på Thorshøjgård eller hjemme.

For at komme i gang med en STU skal man altid først henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vejledningen) i bopælskommunen. Det er naturligvis altid muligt at kontakte Thorshøjgård, hvis der er spørgsmål eller behov for en rundvisning.

Formålet med STU’en

I STU’en arbejder uddannede lærere og pædagoger med at styrke elevernes livskvalitet og livsduelighed samtidigt med at de udvikler de evner, den enkelte elev har.

Et STU-forløb har tre fokusområder, som eleven udvikler sig inden for:

  1. Fagligt fokus
  2. Personligt fokus
  3. Socialt fokus

Målet med STU’en er, at bringe eleven et skridt nærmere et eventuelt uddannelses- eller erhvervsønske. Når en elev afslutter STUén modtager han eller hun et kompetencebevis som nøje beskriver de kompetencer, der er opnået i uddannelsen.

Undervisningen i STU’en 

STUén tilbyder individuelle undervisningsplaner, skrædderyede skemaer og undervisning i matematik, dansk, sprog- og samfundsfag i meget små grupper. Fagene kan afsluttes som eksamensfag AVU 1 og 2, FP 9, FP 10, som videregående specialundervisning eller som funktionelt fag og almendannende.

De unge tilbydes både undervisning og praktik internt på Thorshøjgård – men begge dele kan også ligge uden for Thorshøjgårds fysiske rammer.

Et forløb i STU’en  tager udgangspunkt i den enkelte unges særlige ressourcer og kompetencer. Efter elevens individuelle kompetencer og interesser skræddersyes således et tilpasset forløb, hvor den unge får mulighed for at prøve sine evner af i en god, forudsigelig og tryg ramme.

Thorshøjgård tilbyder mange forskellige faglige muligheder, bl.a.:

Skoleåret er inddelt i moduler af 2-5 ugers varighed, så eleverne altid ved, hvilket overordnet tema, de skal arbejde med – og hvornår.

De fastlagte moduler for 2017/2018 er:

Struktur

Thorshøjgårds STU følger Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er treårig, men kan til enhver tid afsluttes, hvis den unge bliver parat til anden uddannelse. Der er løbende optag til STUén.

Der udfærdiges altid en individuel uddannelsesplan for den enkelte elev og der tilrettelægges individuelle undervisningsplaner, mål og ugeskemaer, så den unge altid har et godt indblik i, hvordan STU-forløbet folder sig ud. Uddannelsesplanerne udarbejdes og tilrettelægges (så vidt muligt) altid sammen med den unge, UU-vejlederen, sagsbehandler og forældrene alt efter den unges egne mål, udviklingsmuligheder og kompetencer.

Normering og fysiske rammer

Normeringen i STU’en er én lærer til fire elever. Eleven tilknyttes ved opstart en fast kontaktlærer/mentor, som hjælper og støtter eleven gennem hele forløbet. Undervisningen kan tilrettelægges både individuelt, i mindre grupper eller i teams afhængigt af elevens præferencer og læringsstil.

Alment og erhvervsrettet fokus

Som STU-elev tilknyttes den unge både en teoretisk del og en praktisk del: Et fagligt STU-værksted og et praktisk værksted. På den måde sikres både almene og erhvervsmæssige uddannelseselementer.

Faglig præcision

Retningen for STU-uddannelsen fastlægges i forbindelse med afklaringsforløb. Der sker altid en systematisk afdækning af elevernes læringspotentiale og interesser, og den faglige præcision sikres gennem uddannelsesplaner med konkrete mål. Struktur og forudsigelighed samt jeg-støttende samtaler er en gennemgående tilgang på Thorshøjgård.

Kombinationsmuligheder

STU’en kan kombineres med botilbud eller behandling alt efter elevens særlige behov.