Pedersborg

Pedersborg er et døgntilbud med plads til 8 unge i alderen 15 – 30 år. Se billeder fra Pedersborg her.

De unge på Pedersborg

De unge, der bor på Pedersborg, er normaltbegavede, men har mere eller mindre alvorlige psykiatriske problemstillinger og personlighedsforstyrrelser der betyder, at de har brug for en høj grad af støtte, struktur og hjælp hver dag.

I visitationsprocessen tages der altid omfattende hensyn til de unge, der bor på Pedersborg i forvejen, så den samlede gruppe af unge altid er harmonisk og i god balance. Der bor ikke voldsomme eller udadreagerende unge på Pedersborg.

De unge har oftest én eller flere af følgende diagnoser:

Medarbejderne på Pedersborg

På Pedersborg er der én afdelingsleder og 6 faste pædagoger. Medarbejderne er veluddannede og har mange års specialiseret viden om og erfaring med arbejdet med unge med psykiske problemstillinger.

Alle medarbejdere samarbejder om en rummelig og imødekommende tilgang til alle unge, så der er plads til, at man på Pedersborg kan være den, man er.

På Pedersborg arbejder alle medarbejdere med FIT (Feedback Informed Treatment) som et systematisk dokumentationsværktøj i arbejdet med at få god feedback fra de unge og med en mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk tilgang til de unge. Det betyder, at det pædagogiske fokus er på at styrke  de unges egne evner til selv at kunne reflektere og forestille sig, hvad deres handlinger betyder. Tilgangen til de unge er på den baggrund altid undersøgende, rummelig, anerkendende og nysgerrig.

Hverdagen på Pedersborg

Hverdagen på Pedersborg lægger op til en så normal ungdomstilværelse som overhoved muligt. De fleste unge på Pedersborg er tilknyttet Thorshøjgårds afdeling for uddannelse og beskæftigelse, hvor medarbejderne tilrettelægger individuelt tilpassede forløb med udgangspunkt i den unges interesser, kompetencer og behov.

Hver ung har sin egen kontaktpædagog (mentor) og i samarbejde mellem kontaktpædagog og den unge (og den unges sagsbehandler) opstilles relevante udviklingsmål, som kontaktpædagogen støtter den unge til at opnå i forhold til, at den unge på sigt vil kunne klare et almindeligt hverdagsliv.

Pedersborg skaber gode, langsigtede og holdbare resultater gennem psykodynamisk miljøterapeutisk arbejde. Det betyder i praksis, at indretning, aktiviteter, dialog og organisering er tilrettelagt med fokus på at understøtte og hjælpe de unge, der bor på Pedersborg, bedst muligt.

Rammen er ikke struktureret på en sådan måde, at den unge presses til at gennemføre aktiviteter, som den unge ikke er parat til. På Pedersborg er det vigtigt, at den unge oplever at få tid og ro til at kunne udvikle sig på en god og tryg måde.

Inddragelse af de unge

Hver uge holder den unge et kortere eller længere statusmøde med sin kontaktpædagog. Her bliver der snakket om de opstillede mål samt om løst og fast. Mødet giver den unge en god mulighed for at give besked, hvis der er noget, som skal justeres eller tilrettes og styrker den vigtige relation mellem den unge og kontaktpersonen.

Der afholdes derudover ugentlige elevmøder (elev-hygge) på Pedersborg, hvor eleverne har mulighed for at tage problemstillinger op, som ligger dem på sinde, og hvor der debatteres og udveksles informationer mv.

Hvad kan man lave på Pedersborg?

Fritiden er selvfølgelig de unges egen tid, men Pedersborg stiller en række tilbud til rådighed – og understøtter og opfordrer til, at de unge har et aktivt og varieret fritidsliv. Det kunne bl.a. være:

• Stor have med trampolin og masser af grønne områder og god plads.
• Fodbold- og basketbaner.
• Fælles madlavning/spisning.
• Videoaftener, PS3, PS4, X-Box, Wii mv.
• Medlemskab af Fitnessworld.
• Masser af forskellige brætspil.
• Ture til City 2 og lignende.
• Golf (både i Ishøj Golfklub og på Thorshøjgårds egen indendørs øve-bane.
• Petanquebane.
• Fælles hygge og afslapning.
• Mountainbike (oftest i Hareskoven eller på Hedeland).
• Geder.
• Eget fitnessrum på Pedersborg.
• Krearum hvor man kan sy, tegne, male og lave perler mv.
• Internet på alle værelser.

I weekenderne er der normalt lidt mere stille end til hverdag, da nogle elever vælger at tage på hjem på besøg hos forældre/familie/netværk. Weekenderne bruges ellers til hjemlig hygge, afslapning, den personlige samtale, indkøb, fordybelse mv.

Samarbejde med forældre og netværk

På Pedersborg er forældre og netværk en helt naturlig og vigtig samarbejdspartner. Når en ung starter på Pedersborg tilbydes alle familier altid en række indledende familiesamtaler, hvor gensidige forventninger afklares, alle spørgsmål besvares og hvor det fremadrettede samarbejde tilrettelægges. Derudover tilbydes altid løbende forældresamtaler, hvis der er behov for det.

Thorshøjgård afholder derudover en række arrangementer for forældre, familie og netværk som f.eks. månedlige netværksmøder, blomsterdage, sommer- og julefest mv.

Miljøterapi i praksis

Når en ung flytter ind på Pedersborg bruges de første uger til at hjælpe den unge med at være i huset. Et nyt forløb starter derfor ikke nødvendigvis op med fuldt program, da dette altid vurderes individuelt og med udgangspunkt i den unges ønsker og behov.
Strukturen på Pedersborg er delt op i dagsbeskæftigelse (skolegang og/eller værksted) og fritid.

De unge har i løbet af ugen pligter i form af maddage, elevmøde, oprydningsdag og vaskedag, som de forventes at deltage i.

På Pedersborg bliver den unge mødt med normalforventninger, men krav og forventninger tilpasses i forhold til hvad den enkelte kan overskue og magte. I takt med, at den unge udvikler sig, øges krav og forventninger. Pedersborg skaber derved i praksis et miljøterapeutisk rum for udvikling, så de unge kan forandre deres liv. Ved at arbejde miljøterapeutisk i mødet med den unge mindskes og stabiliseres den unges indre kaos og angsttilstande.
På Pedersborg er der et sæt klare og faste regler for opførsel og rammer. Hvis den unge går imod eller ikke kan overskue reglerne, rummer personalet adfærden og forsøger i stedet at motivere den unge til at overholde pligter, aftaler og regler.

Personalet fra Pedersborg har bidraget til Psykiatrifondens seneste bog: “Miljøterapi og personlighedsforstyrrelser” fra 2016. Læs mere her: Miljøterapi og personlighedsforstyrrelser.